Vyr. architektas Laura Urbanskaitė

  

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis architektas vykdo šias funkcijas:

7.1. Teritorijų planavimo srityje:

7.1.1. vykdo teritorijų planavimo dokumentų stebėseną (monitoringą) bei teikia ir atnaujina duomenis Teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS);

7.1.2. dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę, prognozes, programas ir projektus bei, vadovaudamasis teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria teritorijų vystymo koncepcijoms;

7.1.3. organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą ir atlieka Teritorijų planavimo komisijos pirmininko pareigas;

7.1.4. dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese, naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS);

7.1.5. dalyvauja rengiant savivaldybės bendrąjį planą, savivaldybės dalies bendruosius ar detaliuosius planus;

7.2. Statybos srityje:

7.2.1. nustato ir išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus;

7.2.2. nagrinėja statytojo parengtas projektinių pasiūlymų užduotis, reikalui esant, atsižvelgdamas į konkrečią statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, projektinių pasiūlymų užduotyse nustato statinių ir žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentų parametrus bei teisės aktų nustatyta tvarka derina šias užduotis;

7.2.3. vadovaudamasis statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams arba motyvuotai nepritaria;

7.2.4. tikrina IS ,,Infostatyba‘‘ statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams;

7.2.5. nagrinėja iš statytojo (užsakovo) gautus prašymus dėl mažosios architektūros elementų suderinimo, teritorijų sutvarkymo projektus;

7.2.6. organizuoja statinių statybos projektų (išskyrus susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių) projektavimo užduočių parengimą;

7.2.7. rengia užduotis statinių statybos architektūrinių ir teritorijų sutvarkymo pasiūlymų konkursams organizuoti;

7.2.8. kai projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;

7.2.9. dalyvauja Statybos užbaigimo komisijos darbe;

7.3. Žemėtvarkos srityje:

7.3.1. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų rengimo, organizuoja šių dokumentų rengimą, konsultuoja suinteresuotus asmenis apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;

7.3.2. rengia ir išduoda planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);

7.4. Atlieka kitas veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;

7.5. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinius veiklos planus;

7.6. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus susijusius savo veiklos klausimais;

7.7. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

7.8. Nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus bei skundus;

7.9. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

7.10. Dalyvauja savivaldybės administracijos komisijų, darbo grupių veikloje;

7.11. Vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus su vyriausiojo architekto funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis architektas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.