Vedėjo pareiginė


PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. 10V-1070

KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
 PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą.

III SKYRIUS
 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) funkcijas bendrojoje vidaus administravimo ir specialiojoje žemės ūkio koordinavimo ir plėtros srityje. 

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės
ūkio srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;
4.4. mokėti:
4.4.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.4.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.5. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
5.1. formuoja ir įgyvendina savivaldybės politiką žemės ūkio ir melioracijos srityse, užtikrina valstybės deleguotų funkcijų vykdymą;
5.2. organizuoja Skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę Skyriaus darbuotojams, rengia darbuotojų pareigybių aprašymus bei kontroliuoja darbuotojams pavestų funkcijų ir užduočių vykdymą;
5.3. rengia savivaldybės kaimo ir žemės ūkio plėtros, melioracijos programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą, rengia Skyriaus išlaidų sąmatų projektus, kontroliuoja ir užtikrina racionalų lėšų panaudojimą;
5.4. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl žemės ūkio būklės savivaldybėje gerinimo, finansinių išteklių iš valstybės biudžeto, tarptautinių programų, kitų finansavimo šaltinių skirstymo;
5.5. koordinuoja ir kontroliuoja VšĮ ,,Darbų vietų kūrimo fondas“ veiklą;
5.6. tvirtina technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektams rengti;
5.7. organizuoja melioruotų žemių ir melioracijos įrengimų apskaitą bei kontrolę;
5.8. organizuoja Skyriui priskirto valstybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto priežiūrą ir apsaugą;
5.9. įgyvendina stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programas, organizuoja medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymą;
5.10. organizuoja priemonių, skirtų stabdyti kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimą, užtikrinti kartų kaitą kaimo vietovėse, gerinti susisiekimą tarp miesto ir kaimo, stiprinti kaimo bendruomenes, įgyvendinimą;
5.11. organizuoja priemonių, skirtų skatinti ūkių veiklos įvairinimą ir modernizavimą, kooperaciją ir bendradarbiavimą, didesnės pridėtinės vertės kūrimą, verslų kaime vystymą, įgyvendinimą;
5.12. organizuoja agrarinės aplinkosaugos priemonių, taip pat priemonių, skirtų skatinti ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę, efektyvų rizikos valdymą, įgyvendinimą;
5.13. organizuoja priemonių, skirtų gerinti kaimo įvaizdį, formuoti trumpas žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandines, didinti vietos vartojimą, įgyvendinimą;
5.14. dalyvauja savivaldybės administracijos komisijų, darbo grupių veikloje;
5.15. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.16. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.17. bendradarbiauja ir teikia informaciją savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigomis bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.18. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas savivaldybės žemės ūkio subjektams žemės ūkio produkcijos gamybos ir realizavimo, kooperacijos, augalininkystės, gyvulininkystės ir kitais žemės ūkio klausimais;
5.19. vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

                                                        ___________________________