Sausinimo siurblinės mašinisto pareigybės aprašymas


                                                                                                     PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 24 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-925

 
KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIAUS SAUSINIMO SIURBLINĖS MAŠINISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) sausinimo siurblinės mašinistas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartis darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti savivaldybės teritorijoje esančių sausinimo siurblinių darbą.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad gali dirbti sausinimo siurblinės mašinisto darbą;
4.2. atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
4.2.1. turėti kvalifikaciją, leidžiančią aptarnauti siurblinėje esančius įrenginius ir kitus automatinius prietaisus;
4.2.2. būti fiziškai pajėgus atlikti sausinimo siurblinės mašinisto darbą;
4.2.3. būti išklausęs darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktavimus;
4.2.4. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus ir juos vykdyti;
4.2.5. mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis;
4.2.6. sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. aptarnauja savivaldybės patikėjimo teise valdomą sausinimo siurblinę ir prie jos esančius įrenginius, tiesiogiai turinčius įtakos sausinimo siurblinės darbui (vandens paima, apsauginis pylimas, sausinimo siurblinės statiniai, žemos įtampos elektros įrenginiai ir kt.);
5.2. laiku išsiurbia vandenį ir palaiko nustatytą vandens lygį žemutiniame bjefe;
5.3. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
________________________