Vyr. specialistė - Jolanta Volodkevičienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vyriausiojo specialisto kompetencijai priskirtas veiklos sritis, sugebėti jais vadovautis;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.2. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.3. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Explorer, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer,

3.4. dirbti su dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas, susijusias su melioracijos ir hidrotechnikos statinių naudojimu ir priežiūra, Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų, Krosnos, Dumblio, Teizų ir Kuklių kadastro vietovėse.

1. rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus ir teikia rajono savivaldybės tarybai tvirtinti;

2. organizuoja melioracijos darbų ir statinių projektų techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, o gavus išvadas priima atliktus projektavimo darbus ir projektinę dokumentaciją teikia tvirtinti administracijos direktoriui;

3. sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;

4. ruošia sutartis su vykdytojais melioracijos statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbams atlikti, rengia užduotis melioracijos statinių renovacijai ir statybai ES struktūrinių fondų lėšomis;

5. kontroliuoja kiekvieną mėnesį įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais, organizuoja melioracijos darbų ir statinių techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, užbaigtų objektų priėmimą;

6. atlieka melioracijos statinių apskaitą, sudaro melioracijos statinių kadastrą, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto bei nurašymo;

7. tvarko ir saugo melioracijos statinių apskaitos dokumentus ir įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą iki perdavimo nustatyta tvarka rajono savivaldybės administracijos archyvui;

8. derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje;

9. išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas, konsultuoja statinių priežiūros klausimais, padeda kurti melioruotos žemės naudotojų asociacijas statiniams eksploatuoti, kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus, susijusius su statiniais melioruotoje žemėje;

10. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius, tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas, atstovauja savivaldybei išieškant padarytą žalą valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams;

11. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais, rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas, sistemina informaciją apie melioracijos statinių būklę savivaldybės teritorijoje ir teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl jų, kaip valstybinio turto, naudojimo, ruošia ir teikia Žemės ūkio ministerijai ataskaitas, susijusias su melioracija;

12. organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių, vandens matavimo postų priežiūros darbus;

13. dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos, bei kitokių statybų objektų projektus ir schemas, derina projektus, detaliuosius planus priskirtų teritorijų žemės ūkio paskirties žemėje;

14. pagal kompetenciją tvarko valstybinės finansinės paramos teikimą melioracijos statinių statybai, rekonstravimui, remontui, priežiūrai ir rūgščių dirvožemių kalkinimui;

15. atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti;

16. pagal kompetenciją rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei kitus dokumentus;

17. vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių bei skyriaus nuostatų reikalavimus;

18. vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

19. bendradarbiauja su įgaliotais atlikti valstybinę statinių priežiūrą tarnautojais, žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis melioracijos srityje;

20. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra;

21. planuoja savo veiklą bei įgyvendina skyriaus vedėjo patvirtintą vyriausiojo specialisto metinį veiklos planą;

22. rengia savo veiklos ataskaitas;

23. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus.