Vyr. specialistas - Gintas Žukauskas


                                                                                                     PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 25 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-927

KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartis specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatytas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių eksploatavimo, remonto, rekonstrukcijos darbų organizavimo funkcijas ir rūpintis šių statinių būkle bei apsauga, tvarkyti melioracijos statinių apskaitą, vykdyti melioracijos statinių naudojimo kontrolę savivaldybėje.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, žemės ūkio veiklą, valstybės ir Europos Sąjungos fondų paramos teikimą melioracijai, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“ ir „ArcGIS“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą. 


   
III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
5.2. organizuoja parengtų melioracijos darbų ir statinių projektų techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, gavus išvadas priima atliktus projektavimo darbus, projektinę dokumentaciją teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;
5.3. sudaro melioracijos darbų avarinių gedimų remonto darbų vykdymo tikslinius sąrašus;
5.4. ruošia sutartis su vykdytojais melioracijos statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbams atlikti, rengia užduotis melioracijos statinių remontui iš valstybės biudžeto lėšų melioracijai ir rekonstrukcijai ES struktūrinių fondų lėšomis;
5.5. kontroliuoja kiekvieną mėnesį įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais, organizuoja ir atlieka melioracijos darbų ir statinių techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, užbaigtų objektų priėmimą;
5.6. atlieka melioracijos statinių apskaitą, sudaro melioracijos statinių kadastrą, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto bei nurašymo;
5.7. tvarko ir saugo melioracijos statinių apskaitos dokumentus ir įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą iki perdavimo nustatyta tvarka savivaldybės administracijos archyvui;
5.8. derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje;
5.9. išduoda technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektams rengti, konsultuoja melioruotos žemės savininkus melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo klausimais, teikia visokeriopą pagalbą kuriant melioruotos žemės naudotojų asociacijas melioracijos statiniams rekonstruoti;  
5.10. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius, tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas, atstovauja savivaldybei išieškant padarytą žalą valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams;
5.11. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais, rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas, sistemina informaciją apie melioracijos statinių būklę savivaldybės teritorijoje ir teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl jų, kaip valstybinio turto, naudojimo, ruošia ir teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ataskaitas, susijusias su melioracija;
5.12. organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių, vandens matavimo postų priežiūros darbus;
5.13. tikrina ir derina statinių melioruotoje žemėje techninius projektus;
5.14. atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti;
5.15. bendradarbiauja su įgaliotais atlikti valstybinę statinių priežiūrą tarnautojais, žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis melioracijos srityje;
5.16. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra;
5.17. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.18. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.19. bendradarbiauja ir teikia informaciją savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigomis bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.20. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
______________________