Vyresn. raštvedė - Alma Palionienė

                                                                                                     PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 25 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-929

KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIAUS VYRESNIOJO RAŠTVEDŽIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis raštvedys yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartis kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės paskirtis – įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus nuostatuose numatytus tikslus žemės ūkio srityje.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymais, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro direktoriaus įsakymais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą. 


   
III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dirba dokumentų valdymo sistemoje DVS, organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą;
5.2. priima asmenų prašymus registruoti ar išregistruoti ūkininko ūkį, registruoja arba išregistruoja ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre, išduoda ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus, informuoja ūkininkus apie žemės bei asmens duomenų netikslumus ūkininko ūkio registre ir, gavus ūkininko prašymą, juos tikslina, formuoja ūkininkų bylas, rengia ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankų panaudojimo ataskaitą;
5.3. išduoda VED ir EDV skaičiavimus ES paramai arba sveikatos draudimo įmokai gauti, pranešimus apie suteiktą indentifikavimo kodą;
5.4. priima ir tvirtina paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, mėsinius galvijus, mėsines avis, ėriavedes, pieną gauti, paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS);
5.5. registruoja žemės ūkio ir kaimo valdas, atnaujina žemės ūkio ir kaimo valdų duomenis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo duomenų registre, išduoda pranešimus apie suteiktą žemės ūkio valdos identifikavimo kodą, sudaro prašymų registruoti / atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas suvestines ir jas perduoda Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;
5.6. užtikrina Skyriaus dokumentų tvarkymą, apskaitą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.7. vykdo Nacionalinės mokėjimo agentūros nustatytas paramos priemonių administravimo procedūras;
5.8. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Kaimo plėtros programos priemonių, kitais darbuotojo kompetencijai priskirtais klausimais, padeda užpildyti reikiamus dokumentus;
5.9. suveda patvirtintų pagalbos gavėjų duomenis į Suteiktos valstybės ir nereikšmingos (de minimis ) pagalbos registrą;
5.10. dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;
5.11. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.12. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.13. bendradarbiauja ir teikia informaciją savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigomis bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.14. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
___________________________