Vyr. specialistė - Jūratė Zemeckienė

                                                                                                     PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 28 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-945

  KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas žemės ūkio srityje, kitas teisės aktais savivaldybei numatytas žemės ūkio funkcijas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priskirtos savivaldybės seniūnijos (-ų) gyventojams.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais žemės ūkio veiklą, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą. 


 
III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. priima, patikrina prašymus ir registruoja / atnaujina žemės ūkio ir kaimo valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, sukauptus dokumentus perduoda Skyriaus vedėjui, išduoda pranešimus apie suteiktą žemės ūkio valdos identifikavimo kodą;
5.2. išduoda valdos ekonominio dydžio (VED) ir ekonominio dydžio vienetų (EDV) skaičiavimus pagal poreikius Europos Sąjungos paramai gauti arba sveikatos draudimo įmokai;
5.3. paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka priima ir patvirtina paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, mėsinius galvijus, mėsines avis, ėriavedes, pieną, paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros priemones ir kompensacinėms išmokoms gauti, prireikus tikslina paraiškų duomenis ir teikia trūkstamus dokumentus;
5.4. vykdo Nacionalinės mokėjimo agentūros nustatytas paramos priemonių administravimo procedūras;
5.5. vykdo ūkinių gyvūnų deklaravimą Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje nustatyta tvarka ir terminais, konsultuoja gyvulių registravimo, apskaitos tvarkymo, mėšlo ir trąšų naudojimo klausimais;
5.6. nustatyta tvarka ir terminais teikia ataskaitas GS-5 (kai bendras pasėlių plotas >50 ha) žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinėje sistemoje, grūdų ir aliejinių augalų sėklų sektoriuje;
5.7. dalyvauja komisijos medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytai žalai įvertinti darbe;
5.8. veda Skyriui priskirto ilgalaikio turto ir atsargų apskaitą, dalyvauja inventorizacijoje;
5.9. analizuoja mokymų poreikį, padeda organizuoti žemės ūkio subjektų mokymų grupes seniūnijoje;
5.10. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.11. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.12. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Kaimo plėtros programos priemonių, kitais darbuotojo kompetencijai priskirtais klausimais, padeda užpildyti reikiamus dokumentus;
5.13. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.14. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
5.15. suderinus su Skyriaus vedėju, bendradarbiauja su savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priskirta savivaldybės seniūnija (-omis) tam, kad būtų pasiekti savivaldybės seniūnijos tikslai.
______________________