Vyr. specialistė - Jūratė Zemeckienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.2. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.3. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Explorer, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer,

3.4. dirbti su dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkininkams Kaimo rėmimo programos klausimais:

1.1. pagal priemonę ,,Pusiau natūrinių ūkių rėmimas”,

1.2. pagal priemonę ,,Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku”,

1.3. pagal priemonę ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”,

1.4. pagal priemonę ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos”,

1.5. pagal priemonę „Natura 2000“ išmokos”,

1.6. pagal programą ,,Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves“,

1.7. pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos” programas „Kraštovaizdžio tvarkymas” ir „Ekologinis ūkininkavimas”,

1.8. dėl papildomų nacionalinių nuo gamybos atsietų tiesioginių išmokų už galvijus mokėjimo,

1.9. dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo,

1.10. dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius mokėjimo,

1.11. dėl pasėlių draudimo įmokų kompensavimo;

2. atlieka žemės ūkio valdų atnaujinimą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo duomenų registre;

3. priima, patikrina ir suveda į duomenų bazę piliečių žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijas;

4. rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

5. planuoja savo veiklą bei įgyvendina skyriaus vedėjo patvirtintą vyriausiojo specialisto metinį veiklos planą;

6. rengia savo veiklos ataskaitas;

7. vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

8. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus.