Vyr. specialistė - Vilma Kandratavičienė

 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.2. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.3. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Explorer, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer,

3.4. dirbti su dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. paruošia dokumentus archyviniam saugojimui, rengia skyriaus archyvinių dokumentų dokumentacijos planą ir apyrašus, perduoda archyvinius dokumentus į savivaldybės archyvą;

2. priima žemės ūkio subjektų dokumentus ir teikia pažymas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos apie lėšų poreikį Kaimo rėmimo programoje numatytoms priemonėms finansuoti;

3. teikia pieno gamintojams informaciją apie pieno gamybos kvotų sistemos administravimo reikalavimus ir pasikeitimus, priima pareiškėjų pateiktus dokumentus, juos registruoja, išsiunčia dokumentų siuntas į valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, atlieka kitas funkcijas, susijusias su pieno gamybos kvotų sistemos administravimu;

4. priima pieno gamintojų, norinčių pirkti arba parduoti pieno gamybos kvotas aukcione, dokumentus, suveda pareiškėjų duomenis į Kvotų prekybos informacinę sistemą, atspausdina paraiškas, išsiunčia dokumentų siuntas į valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, atlieka kitas funkcijas, susijusias su darbu Kvotų prekybos informacinėje sistemoje;

5. dalyvauja teisės aktų nustatyta tvarka rajono savivaldybės sudaromų komisijų ir darbo grupių, susijusių su žemės ūkiu, veikloje;

6. pagal kompetenciją rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių bei rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus;

7. vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių bei skyriaus nuostatų reikalavimus;

8. planuoja savo veiklą bei įgyvendina skyriaus vedėjo patvirtintą vyriausiojo specialisto metinį veiklos planą;

9. rengia savo veiklos ataskaitas;

10. vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

11. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus.