Vyr. specialistė - Vilma Kandratavičienė


                   PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 25 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-930

KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartis specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus nuostatuose numatytus tikslus žemės ūkio srityje.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą. 

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. administruoja pareiškėjų pateiktas paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų, ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, procedūros aprašus;
5.2. rengia Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų, ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, procedūros aprašus;
5.3. priima pareiškėjų paraiškas gauti paramą pagal nacionalinėmis lėšomis finansuojamas paramos priemones, duomenis suveda į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą;
5.4. priima bičių laikytojų dokumentus gauti paramą už papildomą bičių maitinimą, suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą, atspausdina paraiškas;
5.5. teikia konsultacijas ir priima pieno gamintojų, ūkinių gyvūnų laikytojų prašymus dėl išmokų skyrimo ir persiunčia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos;
5.6. teikia pieno gamintojams informaciją apie Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių reikalavimus, pieno gamintojų, parduodančių ar atiduodančių pieną (pieno produktus) tiesiogiai vartoti, pateiktus duomenis suveda į Pieno apskaitos informacinę sistemą, atspausdina deklaracijas;
5.7. priima ir administruoja pareiškėjų dokumentus dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių (biologinio saugumo priemonių bei kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimui) vykdymo, dalyvauja nuolatinės nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamų ligų židinių likvidavimo ir (arba) dėl šių ligų taikomos veterinarinės sanitarijos priemones, įvertinimo komisijos darbe, rašo posėdžių protokolus;
5.8. suveda patvirtintų pagalbos gavėjų duomenis į Suteiktos valstybės ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą;
5.9. pateikia savivaldybės administracijos archyvui Skyriaus dokumentų bylų ir registrų sąrašo patikslinimus savivaldybės administracijos dokumentacijos planui ir registrų sąrašui parengti, sudaro nuolatinio saugojimo veiklos bylų apyrašą, laikino saugojimo bylų sąrašą, naikinti atrinktų bylų akto projektą, pagal reikalavimus įformina Skyriaus archyvo bylas ir nustatyta tvarka perduoda savivaldybės administracijos archyvui;
5.10. dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;
5.11. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.12. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.13. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Kaimo plėtros programos priemonių, kitais darbuotojo kompetencijai priskirtais klausimais, padeda užpildyti reikiamus dokumentus;
5.14. bendradarbiauja ir teikia informaciją savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigomis bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.15. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
________________________