Vyr. specialistas - Saulius Pockevičius

 

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 24 d.
įsakymu Nr. 10V-921

KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
 PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatytas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas žemės ūkio srityje, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių eksploatavimo, remonto, rekonstrukcijos darbų organizavimo funkcijas ir rūpintis šių statinių būkle bei apsauga, tvarkyti melioracijos statinių apskaitą, vykdyti melioracijos statinių naudojimo kontrolę savivaldybėje.

III SKYRIUS
 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) funkcijas specialiosiose žemės ūkio ir melioracijos srityse. 

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;
4.4. mokėti:
4.4.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.4.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.5. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti;
5.2. organizuoja melioracijos darbų ir statinių projektų techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, o gavus išvadas, priima atliktus projektavimo darbus ir projektinę dokumentaciją teikia tvirtinti administracijos direktoriui;
5.3. sudaro melioracijos darbų, avarinių gedimų, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;
5.4. ruošia sutartis su vykdytojais melioracijos statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbams atlikti, rengia užduotis melioracijos statinių renovacijai ir statybai ES struktūrinių fondų lėšomis;
5.5. atlieka melioracijos statinių apskaitą, sudaro melioracijos statinių kadastrą, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto bei nurašymo;
5.6. tvarko ir saugo melioracijos statinių apskaitos dokumentus ir įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą iki perdavimo nustatyta tvarka savivaldybės administracijos archyvui;
5.7. derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje;
5.8. išduoda technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektams rengti, konsultuoja melioruotos žemės savininkus melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo  klausimais, teikia visokeriopą pagalbą kuriant melioruotos žemės naudotojų asociacijas melioracijos statiniams rekonstruoti, kontroliuoja kitų įmonių vykdomus darbus, susijusius su statiniais melioruotoje žemėje;
5.9. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius, tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas, atstovauja savivaldybei išieškant padarytą žalą valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams;
5.10. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais, rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas, sistemina informaciją apie melioracijos statinių būklę savivaldybės teritorijoje ir teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl jų, kaip valstybinio turto, naudojimo, ruošia ir teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ataskaitas, susijusias su melioracija;
5.11. organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių, vandens matavimo postų priežiūros darbus;
5.12. tikrina ir derina statinių melioruotoje žemėje rengiamus projektus;
5.13. atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti;
5.14. bendradarbiauja su įgaliotais atlikti valstybinę statinių priežiūrą tarnautojais, žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis melioracijos srityje;
5.15. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra;
5.16.  pagal savo kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia jiems technines specifikacijas, reikalavimus tiekėjams ir sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
5.17. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.18. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.19. bendradarbiauja ir teikia informaciją savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigomis bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.20. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

                                                        ___________________________