Vyr. specialistas - Kęstutis Sujeta


                                                                                                     PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 25 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-928

KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau - savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartis specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir skyriaus nuostatuose numatytų tikslų įgyvendinimas žemės ūkio srityje.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (studijų kryptis – transporto inžinerija);
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;             
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą. 


   
III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tvarko Traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų registrą:
5.1.1. įregistruoja naujus ir ne naujus, fizinių ir juridinių asmenų įvežtus į Lietuvos Respubliką, traktorius;
5.1.2. perregistruoja, išregistruoja, keičia valstybinius, išduoda registracijos liudijimų ir techninės apžiūros talonų dublikatus;
5.1.3. organizuoja ir atlieka įregistruotų traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų techninę apžiūrą;
5.1.4. tvarko surinktos nustatytos valstybinės rinkliavos už suteiktas paslaugas apskaitą,  technikos registravimui pateiktų dokumentų archyvą;
5.1.5. išduoda teisinėms institucijoms pažymas apie fizinių ir juridinių asmenų vardu įregistruotą techniką;
5.2. kontroliuoja traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų saugaus techninio eksploatavimo ir techninės apžiūros taisyklių laikymąsi teisės aktų nustatyta tvarka;
5.3. konsultuoja ūkininkus technikos įsigijimo, racionalaus naudojimo, techninio aptarnavimo ir remonto klausimais;
5.4. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.5. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.6. bendradarbiauja ir teikia informaciją savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigomis bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.7. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
________________________