Vyr. specialistė - Gitana Juškauskienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti:

1.1. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą,

1.2. ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės paramos srityje;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) A2 lygiu,

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.3. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer,

3.4. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.5. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą,

4.4. dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis;

5. Turėti darbo kompiuteriu įgūdžių su:

5.1. socialinės paramos informacine sistema,

5.2. socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“;

6. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja socialinę paramą mokiniams;

2. Stebi, tiria, analizuoja ir vertina socialinės paramos būklę, kaip tenkinami vaikų socialinės paramos poreikiai rajono savivaldybėje;

3. Rengia rajono savivaldybės socialinės paramos planų ir programų projektus;

4. Rengia metodinius nurodymus socialinės paramos mokiniams klausimais rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniams darbuotojams;

5. Prižiūri, koordinuoja, kontroliuoja socialinės paramos mokiniams teikimą;

6. Kontroliuoja sutarčių su maitinimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis vykdymą;

7. Teikia mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir visuomenei informaciją apie rajono savivaldybėje teikiamą socialinę paramą mokiniams. Taip pat užtikrina šios informacijos sklaidą rajono savivaldybės internetiniame puslapyje;

8. Administruoja valstybines šalpos išmokas. Priima rajono savivaldybės gyventojų dokumentus Valstybinių šalpos išmokų įstatyme numatytoms šalpos išmokoms gauti. Prašymus užregistruoja socialinės paramos apskaitos sistemos „Parama“ modulyje „Priėmimas“;

9. Administruoja paramą mirties atveju;

10. Tvarko Skyriaus dokumentų apskaitą dokumentų valdymo sistemoje;

11. Konsultuoja rajono savivaldybės gyventojus valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais;

12. Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant rajono savivaldybės socialinės paramos politiką;

13. Dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus;

14. Renka informaciją apie paramos reikalingus mokinius;

15. Koordinuoja rajono savivaldybės ugdymo įstaigų veiklą paramos moksleiviams organizavimo klausimais;

16. Organizuoja rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinių darbuotojų ir ugdymo įstaigų socialinių pedagogų bei kitų atsakingų darbuotojų komandinį darbą socialinei paramai mokiniams teikti;

17. Koordinuoja veiklą, susijusią su atsiskaitymu už suteiktą socialinę paramą mokiniams;

18. Planuoja socialinės paramos mokiniams lėšų poreikį ir teikia jį Skyriaus vedėjui;

19. Rengia ataskaitas apie suteiktą paramą mokiniams;

20. Dalyvauja rajono savivaldybės tarybos, rajono savivaldybės mero ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

21. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

22. Organizuoja, koordinuoja, dalyvauja rengiant ir rengia socialinių projektų paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti;

23. Įgyvendinant ES Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programą Lazdijų rajono savivaldybėje, koordinuoja nepasiturinčių asmenų identifikavimą, jų sąrašų sudarymą, duomenų perdavimą Programą įgyvendinančiai nevyriausybinei organizacijai, talkinimą dalinant maisto produktus paramos gavėjams;

24. Rengia rajono savivaldybės ir rajono savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

25. Išduoda neįgaliojo pažymėjimus bei tvarko jų apskaitą;

26. Rengia rajono savivaldybės administracijos pirkimų objektų, susijusių su socialine parama, aprašymus;

27. Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

28. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus socialinės paramos mokiniams klausimais;

29. Rengia savo veiklos ataskaitas;

30. Vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;

31. Pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių ir kitais atvejais.