Vedėja - Rosvita Rupšienė

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. padeda formuoti ir įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) socialinę politiką;

5.2. padeda įgyvendinti Savivaldybės strateginį planą bei kasmetinius veiklos planus socialinės paramos srityje;

5.3. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;

5.4. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir ataskaitas apie sutarčių vykdymą;

5.5. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti bei projektus, finansuojamus programų ar fondų lėšomis, dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;

5.6. administruoja socialinių paslaugų organizavimą;

5.7. priima sprendimus Socialinės paramos skyriaus vedėjui priskirtos kompetencijos klausimais (socialinių paslaugų, šalpos išmokų, transporto išlaidų kompensacijų, išmokų vaikams, laidojimo išmokų, kitų vienkartinių bei periodinių išmokų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo ir pratęsimo, specialiųjų poreikių lygio nustatymo);

5.8. vizuoja dokumentus, rašo rezoliucijas, žodžiu ir raštu duoda pavedimus, pasirašo arba tvirtina sutartis, finansinius dokumentus, pažymas apie Socialinės paramos skyriuje teikiamą paramą, siunčiamus raštus, dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus ir kitus dokumentus, susijusius su socialinės paramos teikimo funkcijomis;

5.9. analizuoja Savivaldybės gyventojų įvairių grupių socialinę padėtį, apibrėžia socialinės paramos poreikį ir jo pasikeitimus, numato poreikio tenkinimo prioritetus ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui socialinio darbo tobulinimo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis klausimais;

5.10. organizuoja socialinės paramos teikimą Savivaldybės gyventojams;

5.11. organizuoja ir užtikrina laiku ir teisingą socialinių išmokų skyrimą ir mokėjimą;

5.12. nagrinėja Socialinės paramos skyriaus gautus gyventojų prašymus, paklausimus ir skundus;

5.13. atstovauja Savivaldybei civilinėse bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl pilnamečio fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu, globėjo (rūpintojo) ir/ar turto administratoriaus paskyrimo, globėjo (rūpintojo) ir/ar turto administratoriaus atleidimo arba nušalinimo nuo pareigų atlikimo;

5.14. rengia teismui procesinius dokumentus (pareiškimus, atsiliepimus į pareikštus pareiškimus ir išvadas) dėl pilnamečio fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu, globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) ir/ar turto administratoriaus paskyrimo, globėjo (rūpintojo) ir/ar turto administratoriaus atleidimo arba nušalinimo nuo pareigų atlikimo;

5.15. informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių apie pastebėtą smurto prieš vaiką atvejį;

5.16. rengia Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatus, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

5.17. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;

5.18. Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nurodymu nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;

5.19. organizuoja Socialinės paramos skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą į archyvą;

5.20. dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe ar vadovauja joms;

5.21. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

5.22. kontroliuoja, ar pavaldūs karjeros valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

5.23. rengia Socialinės paramos skyriaus veiklos metines ataskaitas;

5.24. seka teisės aktų, susijusių su Socialinės paramos skyriaus vykdomomis funkcijomis, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

5.25. vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus su Socialinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Socialinės paramos skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.