Vyr. specialistas - Paulius Balsevičius

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. analizuoja ir rengia savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su kompiuterių tinklo plėtra ir jo įrengimu, teikia pasiūlymus dėl savivaldybės informacinės sistemos tobulinimo;

1.2. administruoja dokumentų valdymo sistemą, teikia pasiūlymus dėl sistemos pakeitimų ir papildymų, siekiant užtikrinti dokumentų valdymo sistemos plėtrą savivaldybėje, registruoja sistemos naudotojus, skiria jiems registravimosi vardus, nustato jiems prieigos prie sistemos išteklių teises, konsultuoja sistemos naudotojus darbo su šia sistema klausimais ir vykdo jų mokymus, siekiant užtikrinti kompiuterizuotą dokumentų valdymą savivaldybėje;

1.3. administruoja geografinę informacinę sistemą savivaldybės administracijoje, teikia pasiūlymus dėl sistemos pakeitimų ir papildymų, siekiant užtikrinti geografinės informacinės sistemos plėtrą savivaldybėje;

1.4. stebi ir analizuoja naujausias internetinių tinklalapių technologijas ir tendencijas, teikia pasiūlymus dėl savivaldybės internetinio tinklalapio atnaujinimo ir modernizavimo, diegia naujus funkcionalumus, siekiant tobulinti savivaldybės tinklalapio funkcionalumą;

1.5. diegia ir prižiūri apsaugos nuo kompiuterinių įsilaužimų priemones, teikia pasiūlymus dėl naujų kompiuterių tinklo apsaugos priemonių įsigijimo ir diegimo, siekiant apsaugoti duomenis ir informaciją nuo nesankcionuotos prieigos;

1.6. konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus elektroninių paslaugų teikimo klausimais;

1.7. organizuoja elektroninio parašo įrangos diegimą ir priežiūrą savivaldybėje, rengia savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su elektroninio parašo naudojimu, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo ir papildymo, siekiant užtikrinti gautų ir siunčiamų elektroninių dokumentų autentiškumą;

1.8. prižiūri informacinių ir ryšių technologijų įrangą ir programinę įrangą;

1.9. pagal savo kompetenciją teikia paraiškas dalyvauti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektuose, taip pat dalyvauja įgyvendinant Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projektus, kuriems skirta Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar kita tarptautinė finansinė parama, siekiant, kad būtų teikiamos elektroninės valdžios paslaugos;

1.10. pagal savo kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia jiems technines specifikacijas, reikalavimus tiekėjams ir sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių vykdymą, siekiant užtikrinti informacinių sistemų plėtrą savivaldybėje;

1.11. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengia jiems atsakymus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant pagal savo kompetenciją suteikti informaciją ir spręsti iškilusias problemas;

1.12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

1.13. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

1.14.  teisės aktų nustatyta tvarka teikia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

1.15.  dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą, savivaldybės administracijos metinį veiklos planą.

1.16.  tvarko Skyriaus archyvo dokumentus ir perduoda juos saugoti į bendrąjį savivaldybės administracijos archyvą;

1.17.  dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;

1.18. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai