Specialistė turizmui - Vaiva Čepononienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Specialistas turizmui turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą.

2. Turėti bendrų žinių ar įgūdžių, kurių reikia tarnautojo pareigoms vykdyti.

3. Specialistas turizmui privalo žinoti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius ir kitus teisės aktus, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas specialisto turizmui funkcijoms atlikti bei sugebėti jais vadovautis.

4. Specialistas turizmui turi mokėti:

4.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

4.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

4.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus.

5. Specialistas turizmui turi sugebėti:

5.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5.3. savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;

5.4. dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis.

6. Specialistas turizmui turi žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

7. Specialistas turizmui turi būti pareigingas, darbštus ir kūrybiškas.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkius, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme priskirtų funkcijų vykdymu;

2. savo darbe taiko strateginio planavimo principus ir metodus;

3. vykdo Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių bei Skyriaus nuostatų reikalavimus;

4. įgyvendina valstybinę ir savivaldybės turizmo politiką, organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytų turizmo ir verslo plėtros priemonių įgyvendinimą;

5. analizuoja savivaldybės turizmo išteklius ir paslaugas, teikia pasiūlymus dėl jų plėtros;

6. organizuoja savivaldybės turizmo ir verslo programos vykdymą;

7. konsultuoja interesantus turizmo paslaugų registravimo ir teikimo klausimais;

8. rengia savivaldybės sutarčių projektus dėl VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ veiklos finansavimo. Koordinuoja VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras” veiklą, kontroliuoja įstaigos finansavimo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;

9. inicijuoja informacinių leidinių apie savivaldybėje teikiamas turizmo paslaugas rengimą, rengia medžiagą informaciniams, pažintiniams leidiniams apie savivaldybę;

10. inicijuoja ir rengia turizmo bei verslo plėtros projektus turizmo paslaugų veiklai ir verslui plėtoti, dalyvauja jų rengime bei įgyvendinime;

11. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir kitomis organizacijomis turizmoir verslo plėtros klausimais;

12. inicijuoja pasitarimus, renginius turizmo ir verslo plėtros klausimais, teikia pasiūlymus dėl sąlygų turizmo ir verslo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo savivaldybėje;

13. pagal kompetenciją dalyvauja valstybės institucijų renginiuose ir projektuose;

14. dalyvauja turizmo parodose, verslo misijose ir kituose renginiuose, skatinančiuose vietinį ir atvykstamąjį turizmą;

15. organizuoja savivaldybės verslo rėmimo programos vykdymą, rengia savivaldybės verslo rėmimo programos pajamų ir išlaidų sąmatų ir ataskaitų projektus;

16. koordinuoja savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus, rengia reikalingus dokumentus;

17. organizuoja leidimų organizuoti renginius savivaldybės viešosiose vietose išdavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

18. dalyvauja sprendžiant gyventojų užimtumo klausimus, organizuojant viešuosius darbus;

19. planuoja savo veiklą bei įgyvendina Skyriaus vedėjo patvirtintą vyriausiojo specialisto metinį veiklos planą;

20. rengia vyriausiojo specialisto veiklos ataskaitas;

21. pagal kompetenciją skelbia informaciją savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt ir užtikrina reguliarų informacijos atnaujinimą;

22. teikia informaciją ir rengia ataskaitas Lietuvos Respublikos valdymo ir valdžios institucijoms;

23. nagrinėja piliečių prašymus ir skundus savo kompetencijos klausimais;

24. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

25. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

26. dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

27. rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, o pasirašius kontroliuoja jų tinkamą vykdymą;

28. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

29. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus.