Vyr. specialistė - Ineta Junelienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Vyr. specialistas turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti bendrų žinių ar įgūdžių, kurių reikia tarnautojo pareigoms vykdyti.

3. Vyr. specialistas privalo žinoti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius ir kitus teisės aktus, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas vyr. specialisto funkcijoms atlikti, bei sugebėti jais vadovautis.

4. Vyr. specialistas turi mokėti:

4.1. dirbti kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

4.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

4.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus.

5. Vyr. specialistas turi sugebėti:

5.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5.3. savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;

5.4. dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis.

6. Vyr. specialistas turi žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

7. Vyr. specialistas turi būti pareigingas, darbštus ir kūrybiškas.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. pateikia savivaldybės administracijos archyvui Skyriaus dokumentų bylų ir registrų sąrašo patikslinimus savivaldybės administracijos dokumentacijos planui ir registrų sąrašui parengti, sudaro nuolatinio saugojimo veiklos bylų apyrašą, laikino saugojimo bylų sąrašą, naikinti atrinktų bylų akto projektą, pagal reikalavimus įformina Skyriaus archyvo bylas ir nustatyta tvarka perduoda savivaldybės administracijos archyvui;

2. rengia viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektą, dokumentus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui dėl suformuotų žemės sklypų įregistravimo ir patikėjimo teisės į juos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl viešame aukcione parduodamų nekilnojamųjų daiktų ir jiems priskirtų žemės sklypų pradinės pardavimo kainos patvirtinimo, savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono sąlygų projektus, viešai skelbia apie rengiamus aukcionus, įvykus aukcionui, rengia pirkimo-pardavimo sutarčių projektus;

3. saugo savivaldybės administracijos apskaitoje esančių nekilnojamųjų daiktų kadastrinių duomenų bylas, veda nekilnojamųjų daiktų kadastrinių duomenų bylų apskaitą, įtraukia nekilnojamųjų daiktų kadastrinių duomenų bylas į savivaldybės administracijos dokumentacijos planus;

4. teikia užsakymus Architektūros skyriui dėl nekilnojamųjų daiktų kadastrinių duomenų bylų parengimo;

5. konsultuoja savivaldybės kontroliuojamas įmones ir savivaldybės įstaigas turto valdymo ir disponavimo klausimais;

6. rengia tarybos sprendimų projektus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų ir kitų statinių nuomos, perdavimo patikėjimo teise ar pagal panaudos sutartis;

7. vykdo teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos konkursų organizavimo procedūras;

8. rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus;

9. organizuoja savivaldybės turto vertinimą;

10. organizuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešame aukcione parduodamų pastatų energetinio naudingumo sertifikatų parengimą;

11. teikia pasiūlymus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;

12. teikia pasiūlymus dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise;

13. rengia ataskaitas kitoms valstybės institucijoms apie savivaldybei perduotos naudotis pagal panaudos sutartis valstybinės žemės sklypus ir kitą valstybei nuosavybės teise priklausantį savivaldybės patikėjimo teise valdomą turtą;

14. organizuoja bešeimininkio turto, esančio savivaldybės teritorijoje, apskaitą ir užtikrina, kad bešeimininkio turto dokumentai būtų laiku perduodami savivaldybės administracijos Juridiniam skyriui;

15. pagal kompetenciją skelbia informaciją savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt ir užtikrina reguliarų informacijos atnaujinimą;

16. teikia informaciją ir rengia ataskaitas Lietuvos Respublikos valdymo ir valdžios institucijoms;

17. nagrinėja piliečių prašymus ir skundus savo kompetencijos klausimais;

18. planuoja savo veiklą bei įgyvendina savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

19. rengia savo veiklos ataskaitas;

20. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

21. dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

22. rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, o pasirašius kontroliuoja jų tinkamą vykdymą;

23. laiku įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su šiuose pareiginiuose nuostatuose priskirtų funkcijų vykdymu;

24. vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus;

25. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;

26. seka teisės aktų, susijusių su vykdomomis funkcijomis, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus.