Vyr. specialistas - Rimvydas Kupstas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti.

3. Mokėti:

3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

4. Sugebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.2. rengti Savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme priskirtų funkcijų vykdymu;

2. Savo darbe taiko strateginio planavimo principus ir metodus;

3. Vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių bei Skyriaus nuostatų reikalavimus;

4. Rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimus verstis dujų prekybos veikla bei leidimus verstis prekyba nefasuotais naftos produktais (toliau – Licencijas ir Leidimus) ir teikia jas (juos) pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui bei atlieka kitus veiksmus, susijusius su Licencijų ir Leidimų išdavimu, papildymu, patikslinimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ar jų galiojimo panaikinimu;

5. Analizuoja pateiktas paraiškas (prašymus) ir kitus dokumentus, reikalingus Licencijoms bei Leidimams išduoti ar kitiems veiksmams su jomis (jais) atlikti;

6. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus bei duomenis apie išduotas, papildytas, patikslintas, sustabdytas ir panaikintas Licencijas ir Leidimus;

7. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia ir teikia informaciją apie Licencijų ir Leidimų išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, jų galiojimo panaikinimą;

8. Vykdo alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi kontrolę ant išorės reklamos priemonių;

9. Rengia ir tikslina prekybos viešosiose vietose taisykles;

10. Teikia pasiūlymus dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo;

11. Konsultuoja asmenis dėl jų įrašymo į sudaromus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus, teikia konsultacijas savivaldybės socialinio būsto nuomos klausimais;

12. Sudaro asmenų ir šeimų, turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą, sąrašus bei Grįžtančių į Lietuvą politinių kalinių ir tremtinių, pageidaujančių apsirūpinti būstu, sąrašą ir juos teisės aktų nustatyta tvarka teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

13. Rengia Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos dokumentus;

14. Dalyvauja komisijos, kontroliuojančios, ar pagal paskirtį ir tinkamai nuomininkai naudojasi Savivaldybės gyvenamosiomis patalpomis, veikloje. Nustačius grubių pažeidimų, imasi veiksmų dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininkų iškeldinimo;

15. Teikia pasiūlymus Vietinio ūkio skyriui dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų remonto;

16. Veda Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitą, teikia pasiūlymus dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų ar išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų, darbuotojų (tarnautojų), kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašų sudarymo, rengia dokumentus dėl tarnybinių patalpų suteikimo, sudaro tarnybinių patalpų nuomos sutartis;

17. Konsultuoja gyventojus dėl valstybės paramos (kredito) gavimo būstui įsigyti ir kredituojančiam bankui nustatyta tvarka rengia pažymas apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;

18. Konsultuoja Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkus jų nuomojamų gyvenamųjų patalpų privatizavimo klausimais, rengia gyvenamųjų patalpų privatizavimui reikalingus dokumentus;

19. Vykdo Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros programą, dalyvauja socialinio būsto pirkimo komisijos veikloje, vykdo gyvenamųjų patalpų įsigijimo Savivaldybės nuosavybėn procedūras;

20. Rengia dokumentus dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo šeimoms ar asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą ir nuomojantiems būstą, priklausantį fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims, ir juos teisės aktų nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijos direktoriui;

21. Organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybei nuosavybės teise priklausančio, Savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu naudoti apžiūros procedūras, rengia šio turto apžiūros pažymas, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, teikia pasiūlymus dėl šio turto tolesnio naudojimo;

22. Sprendžia klausimus, susijusius su Savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimu;

23. Vykdo Savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų – butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių – veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, kompleksinio planinio valdytojų veiklos patikrinimus pagal patvirtintus grafikus;

24. Nagrinėja piliečių prašymus ir skundus savo kompetencijos klausimais;

25. Teikia informaciją ir rengia ataskaitas Lietuvos Respublikos valdymo ir valdžios institucijoms;

26. Planuoja savo veiklą ir rengia savo veiklos ataskaitas;

27. Pagal kompetenciją skelbia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt;

28. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

29. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

30. Rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, o pasirašius kontroliuoja jų tinkamą vykdymą;

31. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

32. Vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

33. Nesant Skyriaus vedėjo (jo ligos, atostogų ar kitais atvejais), vykdo jo funkcijas.