Vedėja - Jolita Galvanauskienė

EKONOMIKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei Lazdijų rajono savivaldybės institucijų sprendimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

2. dalyvauja įgyvendinant Lazdijų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos metinį veiklos planą;

3. rengia Skyriaus veiklos metinius planus bei organizuoja jų įgyvendinimą;

4. tvirtina Skyriaus darbuotojų metinius veiklos planus bei metines veiklos ataskaitas;

5. rengia Skyriaus veiklos metines ataskaitas;

6. organizuoja Skyriaus darbą pagal funkcinį veiklos principą, deleguoja (paskirsto) funkcijas ir atsakomybę Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas, atlieka kitas užduotis ir pavedimus;

7. rengia Skyriaus nuostatus ir pagal Skyriaus darbuotojų veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus;

8. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;

9. teikia pasiūlymus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar valstybės patikėjimo teise valdomo turto valdymo ir naudojimo;

10. teikia konsultacijas savivaldybės įstaigoms turto valdymo ir disponavimo klausimais;

11. organizuoja savivaldybės turto vertinimą;

12. rengia dokumentus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo;

13. teikia pasiūlymus dėl rajono savivaldybės turto nuomos, panaudos ir perleidimo;

14. teikia pasiūlymus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės valdymo ir naudojimo;

15. teikia pasiūlymus dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise;

16. konsultuoja savivaldybės įstaigas savivaldybės turto pripažinimo netinkamu ar negalimu naudoti, jo pardavimo viešuose prekių aukcionuose klausimais;

17. nagrinėja valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ar valdyti, naudoti patikėjimo teise bei šio turto perdavimo savivaldybės įstaigoms klausimus;

18. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės turto privatizavimo, įstaigų steigimo ar likvidavimo klausimais;

19. dalyvauja sprendžiant gyventojų užimtumo klausimus, organizuojant viešuosius darbus;

20. teikia pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų nustatymo;

21. kontroliuoja Skyriaus vykdomų savivaldybės programų įgyvendinimą;

22. teikia informaciją ir rengia ataskaitas Lietuvos Respublikos valdymo ir valdžios institucijoms;

23. nagrinėja piliečių prašymus ir skundus Skyriaus kompetencijos klausimais;

24. pagal kompetenciją skelbia informaciją savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt ir užtikrina reguliarų informacijos atnaujinimą;

25. atsako už Skyriuje esančias materialines vertybes;

26. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus Skyriaus kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

27. dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

28. rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, o pasirašius - kontroliuoja jų tinkamą vykdymą;

29. vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus;

30. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;

31. seka teisės aktų, susijusių su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus.