Vyresn. buhalterė - Vilma Stašiauskienė

PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 7 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-843


CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis buhalteris yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – tvarkyti savivaldybės administracijos, savivaldybės administracijos seniūnijų (toliau – Administracija), Lazdijų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba), Lazdijų r. Stebulių mokyklos (toliau – Įstaiga) buhalterinę apskaitą.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.3.2.  dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.   

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Vyresnysis buhalteris vykdo šias funkcijas:
5.1. tvarko Administracijos, Tarnybos ir Įstaigos buhalterinę apskaitą (nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų sudarymo) vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
5.2. apskaičiuoja darbo užmokestį Įstaigos darbuotojams;
5.3. tvarko Administracijos, Tarnybos ir Įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą;
5.4. tvarko turto, gauto ir atiduoto pagal panaudos, nuomos, pasaugos ir kitas sutartis, apskaitą;
5.5. atlieka Įstaigos inventorizacijos faktinių duomenų sutikrinimą su buhalterinės apskaitos duomenimis ir jų rezultatų įtraukimą į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas;
5.6. rengia Administracijos, Tarnybos ilgalaikio turto, trumpalaikio turto atsargų ir kitus inventorizacijos aprašus, patikrina grąžintus aprašus, inventorizacijos faktinius duomenis sutikrina su buhalteriniais duomenimis, suveda inventorizacijos rezultatus į apskaitos registrus;
5.7. atlieka savivaldybės biudžeto lėšų poreikio apskaičiavimą (planavimą);
5.8. rengia Įstaigos mėnesines, ketvirtines ir metines atskaitomybės ataskaitas, statistines ataskaitas bei kitus reikalingus dokumentus ir pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Statistikos departamentui ir savivaldybės administracijos skyriams nustatyta tvarka ir terminais;
5.9. vykdo Įstaigos išankstinę ir Administracijos, Tarnybos ir Įstaigos einamąją finansų kontrolę;
5.10. rengia ir pateikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu nustatytais terminais;
5.11. užtikrina buhalterinių dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir perdavimą į Įstaigos archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.12. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.13. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.14. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.15. bendradarbiauja ir tiekia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.16. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus
vedėjo-vyr. buhalterio kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus
tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.