Vyresn. buhalterė - Živilė Miliuvienė

PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 7 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-843


CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis buhalteris yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – tvarkyti savivaldybės administracijos, savivaldybės administracijos seniūnijų (toliau – Administracija), savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) buhalterinę apskaitą.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.3.2.  dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.
     

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Vyresnysis buhalteris vykdo šias funkcijas:
5.1.  tvarko Administracijos ir Tarnybos buhalterinę apskaitą (nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų sudarymo) vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
5.2. tvarko ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaitą;
5.3. tvarko transporto kuro apskaitą, kontroliuoja kuro sunaudojimą pagal patvirtintas normas;
5.4. tvarko savivaldybės administracijos seniūnijų sodo ir parko technikos kuro sunaudojimo ūkinėms reikmėms apskaitą pagal patvirtintas kuro normas;
5.5. sudaro kiekvieną mėnesį mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas (f. Nr. 4);
5.6. atlieka tarybos narių ir seniūnaitijų seniūnaičių avanso apyskaitų duomenų įtraukimą į apskaitą;
5.7. vykdo einamąją finansų kontrolę;
5.8. rengia ir pateikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu nustatytais terminais;
5.9. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.10. bendradarbiauja ir tiekia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.11. užtikrina Skyriaus dokumentų tvarkymą, apskaitą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.12. atlieka Skyriaus vedėjo-vyr. buhalterio funkcijas jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
5.13. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo-vyr. buhalterio kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.