Vyresn. buhalterė - Ineta Barišauskienė

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                               PATVIRTINTA
                                                                                                Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                administracijos direktoriaus
                                                                                                2020 m. balandžio 2 d. 
                                                                                                įsakymu Nr. 10V-238

CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis buhalteris yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – tvarkyti Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos, Lazdijų r. Šventežerio mokyklos (toliau – Įstaigų) buhalterinę apskaitą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų,  ar specialųjį vidurinį  išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
4.3.  mokėti:
4.3.1. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.3.2.  dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Vyresnysis buhalteris vykdo šias funkcijas:
5.1. tvarko Įstaigų buhalterinę apskaitą (nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų sudarymo), vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
5.2. apskaičiuoja darbo užmokestį Įstaigų darbuotojams;
5.3. tvarko turto, gauto ir atiduoto pagal panaudos, nuomos, pasaugos ir kitas sutartis, apskaitą;
5.4. atlieka Įstaigų inventorizacijos faktinių duomenų sutikrinimą su buhalterinės apskaitos duomenimis ir jų rezultatų įtraukimą į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas;
5.5. atlieka savivaldybės biudžeto lėšų poreikio apskaičiavimą (planavimą);
5.6. rengia Įstaigų mėnesines, ketvirtines ir metines atskaitomybės ataskaitas, statistines ataskaitas bei kitus reikalingus dokumentus ir pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Statistikos departamentui ir savivaldybės administracijos skyriams nustatyta tvarka ir terminais;
5.7. rengia ir pateikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu nustatytais terminais;
5.8. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
5.9. užtikrina buhalterinių dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir perdavimą į Įstaigų archyvus teisės aktų nustatyta tvarka;
5.10. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.11. bendradarbiauja ir tiekia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.12. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo-vyr. buhalterio kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
_____________________