Vyresn. buhalterė - Onutė Nedzinskienė

     PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 7 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-843


CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis buhalteris yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – tvarkyti savivaldybės administracijos, savivaldybės administracijos seniūnijų (toliau – Administracija), savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) buhalterinę apskaitą.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą,  įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį
išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.3.2.  dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.
     

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Vyresnysis buhalteris vykdo šias funkcijas:
5.1 tvarko Administracijos ir Tarnybos buhalterinę apskaitą (nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų sudarymo) vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
5.2. atlieka mokėjimo pavedimų pateikimą bankams;
5.3. atlieka tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktų pateikimą;
5.4. tvarko pareigybei priskirtų banko sąskaitų įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų, mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą, pajamų ir sąnaudų apskaitą;
5.5. atlieka subjektų, gaunančių lėšas pagal lėšų finansavimo sutartis, pateiktų ataskaitų duomenų įtraukimą į buhalterinę apskaitą;
5.6. atlieka mokesčių apskaičiavimą už komunalinius patarnavimus ir eksploatacines išlaidas pagal nuomos ir panaudos sutartis, ir sąskaitų faktūrų pateikimą jų gavėjams;
5.7. atlieka gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimą;
5.8. tvarko projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų, kitų finansinių šaltinių, apskaitą;
5.9. vykdo einamąją finansų kontrolę;
5.10. tvarko savivaldybės administracijos griežtos atskaitomybės blankų apskaitą;
5.11. atlieka įgaliojimų išrašymą savivaldybės administracijos darbuotojams;
5.12. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.13. bendradarbiauja ir tiekia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.14. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo-vyr. buhalterio kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.