Vyresn. buhalterė - Laima Sujetienė

PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 7 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-843


CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis buhalteris yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – tvarkyti savivaldybės administracijos (toliau – Administracija), savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) buhalterinę apskaitą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų,  ar specialųjį vidurinį
išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.3.2.  dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.
   


III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Vyresnysis buhalteris vykdo šias funkcijas:
5.1. tvarko Administracijos ir Tarnybos buhalterinę apskaitą (nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų sudarymo) vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
5.2. apskaičiuoja darbo užmokestį Administracijos ir Tarnybos darbuotojams;
5.3. kontroliuoja atskaitingų asmenų rengiamų avanso apyskaitų pateikimą ir jų teisingumą;
5.4. rengia mėnesines, ketvirtines ir metines atskaitomybės ataskaitas, statistines ataskaitas bei kitus reikalingus dokumentus ir pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Statistikos departamentui ir savivaldybės administracijos skyriams nustatyta tvarka ir terminais;
5.5. rengia ir pateikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu nustatytais terminais;
5.6. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.7. vykdo einamąją finansų kontrolę;
5.8. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.9. bendradarbiauja ir tiekia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.10. vykdo savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo-vyr. buhalterio kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.