Vyresn. buhalterė - Zita Adomynienė

                 PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 7 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-843


CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis buhalteris yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – tvarkyti savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą,  įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį
išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.3.2.  dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Vyresnysis buhalteris vykdo šias funkcijas:
5.1. tvarko savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą (nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų sudarymo) vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
5.2. tvarko išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, laidojimo pašalpų, kompensacijų už būsto šildymą bei karštą vandenį, socialinių pašalpų ir kitų išmokų, ir jų administravimui skirtų lėšų  apskaitą;
5.3. atlieka sąskaitų-faktūrų išrašymą ir pateikimą negyvenamųjų patalpų, socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomininkams ir tvarko jų apskaitą;
5.4. rengia statistines ataskaitas (piniginės socialinės paramos, tikslinių kompensacijų) ir kitas ataskaitas bei pateikia jas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
5.5. atlieka lėšų pervedimą už paslaugas socialinę globą vaikams, senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims bei asmenims su sunkia negalia teikiančiomis įstaigomis;
5.6. atlieka subjektų, gaunančių lėšas pagal lėšų finansavimo sutartis, pateiktų ataskaitų duomenų įtraukimą į buhalterinę apskaitą;
5.7. priima iš savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus  išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, pašalpų, mokamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, kompensacijų už būsto šildymą bei karštą ir geriamojo vandens mokėjimo žiniaraščius, vykdo mokėjimo pavedimus į gavėjų sąskaitas;
5.8. vykdo einamąją finansų kontrolę;
5.9. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.10. bendradarbiauja ir tiekia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.11. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus
vedėjo-vyr. buhalterio kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus
tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
________________________