Vedėja - vyr. buhalterė - Gitana Varanauskienė


PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 1 d.
įsakymu Nr. 10V-809

CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO-VYR. BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjas-vyr. buhalteris yra karjeros valstybės tarnautojas.          

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo-vyr. buhalterio pareigybė reikalinga Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, savivaldybės administracijos seniūnijų bei savivaldybės biudžetinių įstaigų (Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos, Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos, Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Šeštokų mokyklos, Lazdijų r. Šventežerio mokyklos, Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos, Lazdijų r. Krosnos mokyklos, Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos, Lazdijų r. Stebulių mokyklos, Lazdijų mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“, Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“, Lazdijų meno mokyklos, Lazdijų krašto muziejaus, Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro ,,Židinys“) buhalterinei apskaitai organizuoti, vadovauti Buhalterinės apskaitos skyriui.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje finansų valdymo ir apskaitos veiklos srityje.

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vedėjas-vyr. buhalteris vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto atsakomybes ir funkcijas Skyriaus darbuotojams, rengia darbuotojų pareigybių aprašymus bei kontroliuoja darbuotojams pavestų funkcijų vykdymą;
5.2. organizuoja savivaldybės buhalterinės apskaitos tvarkymą (nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų sudarymo) pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
5.3. užtikrina, kad nustatyta tvarka būtų atliekama savivaldybės, savivaldybės administracijos finansinių išteklių, turto ir skolinių įsipareigojimų kasmetinė inventorizacija;
5.4. atlieka savivaldybės administracijos ir seniūnijų finansų kontrolės taisyklių laikymąsi, vykdo išankstinę finansų kontrolę;
5.5. užtikrina savivaldybės administracijos seniūnijų ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį aptarnavimą;
5.6. tvarko savivaldybės administracijos, savivaldybės administracijos seniūnijų ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos biudžeto lėšų kasinių išlaidų apskaitą;
5.7. atlieka savivaldybės biudžeto lėšų poreikio apskaičiavimą (planavimą);
5.8. užtikrina tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir patvirtinimą Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje bei kitų ataskaitų atitinkamoms institucijoms sudarymą ir pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
5.9. derina savivaldybės administracijos padalinių parengtus sutarčių projektus;
5.10. organizuoja naujų technologijų diegimą skyriaus funkcijoms vykdyti bei tobulina buhalterinės apskaitos metodiką;
5.11. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.12. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.13. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.14. bendradarbiauja ir tiekia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.15. vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
__________________________