Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Švietimo pagalba

Švietimo pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokyklai teikia mokyklų švietimo pagalbos specialistai ir VšĮ Lazdijų švietimo centro specialistai. VšĮ Lazdijų švietimo centre dirba 5 švietimo pagalbos specialistai: 1 logopedas, 2 psichologai, 1 specialusis pedagogas, 1 socialinis pedagogas. VšĮ Lazdijų švietimo centre visus metus atliekami išsamūs kompleksiniai (psichologinis, pedagoginis, logopedinis) vaiko įvertinimai. Teikiamos individualios psichologinės, pedagoginės ir specialiosios pedagoginės konsultacijos, šviečiamoji pagalbą mokyklos bendruomenei - užsiėmimai mokiniams, metodinės dienos švietimo įstaigose, organizuojami bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams ir t.t.

Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams,

Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, priimami į Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos lavinamąsias klases, vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369 (toliau – sąrašas) 10.2 punktu.

Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, arba specialiąją pagrindinio ugdymo programą, priimami mokytis į Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos socialinių įgūdžių ugdymo klases.

Programos paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos, ugdyti gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus, praktinius gebėjimus ir savarankiškumo įgūdžius (gebėjimo pasirūpinti savimi, savo aplinka), suteikti žinių, elementarių gebėjimų bei nuostatų, padėsiančių pagal galimybes būti veikliam, dalyvauti kartu su kitais laisvalaikio, užimtumo veiklose, integruotis visuomenėje.

Programos trukmė – 3 metai (iki 21 metų asmeniui).

 

 

Všį Lazdijų švietimo centras

 

            

 

Kur galima kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas